به خانه هنر و ادبیات هدایت خوش آمدید

…و هر چه مکان ندارد , زمان ندارد
.و هرچه بیرون از هردوست , کلمات حق است