این‌سو و آن‌سوی متن

درس‌ها و تجربه‌های رمان و داستان

عباس معروفی

410 صفحه

چاپ یکم 1390، چاپ پنجم1394

جلد: معصومه فرجی

ISBN 978-3-86433-017-9

20 €

Categories: ,