تاویل متن و هرمنوتیک عینی

در آثار احمد شاملو، عباس معروفی، تورات

هوشنگ صناعی ها

236 صفحه

چاپ اول سال 2007

ISBN 3-938406-37-2

10 €