آزادی و جبریت

آزادی و جبریت

پرویز دستمالچی

جلد: سونا غرامی

چاپ یکم، 430صفحه، بهار 1393  ،  نشر گردون

ISBN : 978–3–86433-121-3

20 €