بیست و دو داستان , پنج نویسنده

گلچینی از داستان های کوتاه معاصر جهان

گردآوری و ترجمه: عباس مهدی بیگی

254 صفحه

چاپ یکم 2010

چاپ دوم 2015

جلد: محبوبه زنجیریان

15 €

Category: