تماماً مخصوص

تماماً مخصوص

رمان

عباس معروفی

362 صفحه

سال 2012 چاپ هفتم

جلد: حمیدرضا وصاف

ISBN 3-938406-80-1

20 €