دمکراسیِ پارلمانیِ لیبرال

دمکراسیِ پارلمانیِ لیبرال

پرویز دستمالچی

جلد: فریدون وال یپور

چاپ یکم، 300صفحه، تابستان1385  / برلین 2006 ،  نشر گردون

ISBN : 3 – 938406 – 24 – 0

17€