سیمای زن درآثار ایران پیش از تاریخ

سیمای زن درآثار ایران پیش از تاریخ

پژوهش و تألیف : ترانه زابلی نژاد ارشد

جلد: محبوبه زنجیریان

چاپ یکم، 150صفحه ،  تابستان1394 ،  نشر گردون

ISBN : 978–3–86433–131–2

12 €