نامه هاي عاشقانه و منظومۀ عین القضات و عشق

نامه هاي عاشقانه و منظومۀ عین القضات و عشق

عباس معروفی

جلد: حمیدرضا وصاف

چاپ یکم: زمستان 1390 نشر گردون، برلین

چاپ دوم، 209صفحه، زمستان 1391، نشر گردون

ISBN : 978–3–86433–010-0

12 €

Category: