کتاب دوم

کتاب دوم

داستان‌های برگزیده آکادمی گردون

با نظر و انتخاب؛ عباس معروفی، گل‌ریز عباس‌پور

240 صفحه

چاپ یکم سال 2015

جلد: محبوبه زنجیریان

ISBN 978-3-86-433-137-4

15 €

Category: